An Anthology of Modern Poems in Korea (1948)

CONTENTS

 

Words by William Butler Yeats.

Introduction by Zŏng In Sŏb

Foreword by Zŏng In Sŏb


Links to the Hangul name = Korean language documentations
Links to the Romanized English name = documentation in English (Wikipedia)


 

PART I

 

Bag, Pal Yang (박팔양 朴八陽, Park Pal-yang  1905 8 2 - 1988 10 4 in the North)

 

I Love Your Story Like a Skylark's Song  2

Moonlit Night  4

 

Bag, Wŏl Tan (박월탄 朴月灘 Park Wol-tan  박종화 朴鍾和 Park Jong-hwa  October 29, 1901 – January 3, 1981 )

 

After Seeing Noczo in my Dream  8

Tangerine  12

 

Bag, Yong Gzŏl (박용철 朴龍喆 Park Yong-cheol  21 June 1904 – 12 May 1938)

 

The Departing Ship  14

I  Shall Not-Die This Way  16

 

Bag, Yŏng Hŭi (박영희 朴英熙 Park Yeong-hui  1901. 12. 20 - 1950)


 

The Night Sky Is My Heart  18

 

Bĕg, Sŏg  (백석 / 백기행 白夔行 Baek Seok / Baek Gi-haeng  July 1, 1912 - January 7, 1996 in the North)

 

The Barking Dog  22

 

Byŏn, Yŏng No  (변영로 卞榮魯 Byeon Yeong-ro  1898–1961) 

I, Whom Even a Worm Would Spurn  24

 

Gim, Dong Hwan (김동환 金東煥  Kim Dong-hwan  1901. 9. 27 – 1958 in the North)  

 

Song Of The Boatmen on The River Songhwa  28

 

Gim , Dong Myŏng  (김동명 金東鳴 Kim Dong-myeong  1900. 2. 4 – 1968. 1. 21)  

 

My Garden  30

 

Gim, Gi Rim (김기림 金起林, Kim Kirim  1907. 4. 5 – 1950. 6. 25. kidnapped by North Korea) 

 

My Glass-Like Heart  32

 

Gim, Gi Zin (김기진 金基鎭 Kim Gi-jin  1903. 8. 21 – 1985. 5. 8) 

 

Ennui  34

 

Gim, Gwang Sŏb (김광섭 金珖燮, Kim Gwang-seop  1905. 9. 22 – 1977. 5. 23) 

 

Heart Ache  36

In a Little Valley  38

Individuality  40

 

Gim, He Gang (김해강 金海剛 Kim Hae-gang 1903. 4. 16 – 1984.)  

 

Loud Cries on the Mountain  42

 

Gim, Hyŏng Wŏn (김형원  金炯元 Kim Hyeong-won  1900 - ? in the North)  

 

Unchaste Blood  46

 

Gim, Ŏg (김억 金億 Kim Eok  1896. 11. 30 - ? in the North)

 

A Sea Rose  50

Spring Breeze  52

Breeze of Spring  54

 

Gim, So Wŏl (김소월 金素月 Kim So-wol  1902. 9. 7 – 1934. 12. 24) 

 

The Azalea  56

 

Gim, Tĕ (김태   ???

 

The Orchid  58

 

Gim, Yun Sig (김윤식 / 김영랑 金允植, 永 郞  Kim Yun-sik / Kim Yeong-nang 1903. 1. 16 - 1950. 9. 29 )  g

 

On the Spring Road  60

 

Han, Yong Un  (한용운  韓龍雲  HanYong-un (aka Manhae)  1879. 8. 29 – 1944, 6, 29)   https://en.wikipedia.org/wiki/Han_Yong-un

 

Inverse Proportion  62

Gazing at the Moon  64

 

Hwang, Sŏg U (황석우 黃錫禹, Hwang Seok-woo  1895 – 1959.)  

 

The Heart of a Girl  66

 

Ii, Gwang Su  (이광수 李光洙  Yi Kwang-su 1892. 3. 4 – 1950. 10. 25) 

 

My Dear Friends  68

Dawn  70

My Song  72

The Night Train  74

To My Pen  76

 

Ii, Ha Yun (이하윤 異河潤 Yi Ha-yun 1906. 4. 9 – 1974. 3. 12 ) http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0046383

 

Water-Mill  78

The Sound Of Ironing Sticks  80

The Desert  82

 

Ii, Sang Hwa (이상화  李相和  Yi Sang-hwa 1901. 5. 22 – 1943. 4. 25) 

 

Farewell  84 

 

Ii, Un Bang  (이운방 李雲芳 Yi Un-bang    ???)

 

Longing for Home  90

 

Ii, Zang Hŭi  (이장희 李章熙, Yi Jang-hui  [female poet]  1900. 1. 1 – 1929. 11. 3 ) 

 

The Snow Falls  92

 

Im, Hag Su  (임학수  林學洙 Im Hak-su  1911. 7. 3 – 1982. 6. 21) 

 

Fingers  94

 

Im, Hwa  (임화 林和 Im Hwa  1908. 10. 13 – 1953. 8. 6)

 

The Sky  96

 

Mo, Yun Sug  (모윤숙 毛允淑 Moh Youn Sook  [female poet]   March 5, 1910 – June 7, 1990) 

 

A Rose  100

To an Indian Friend  102

 

No, Czŏn Myŏng  (노천명 盧天命  Noh Cheongmyeong [female poet]  1911. 9. 1 – 1957. 6. 16)  

 

To a Deer  106

 

No, Za Yŏng  (노자영 盧子泳 No Ja-yeong   1898 – 1940)

 

Vine  108

 

O, Hŭi Byŏng  (오희병 吳熙秉 Oh Hui-byeong aka 오일도 吳一島 Oh Il-do 1901. 2. 24 – 1946. 2. 28)

 

The Script on the Wall  112

 

O, Si Yŏng  (오시영  ???

 

Darkness  114

 

Sin, Sŏg Zŏng  (신석정 辛夕汀 Shin Seok-jeong  1907. 8. 15 – 1974. 7. 6) 

 

If My Love Calls Me  116

 

Yang, Zu Dong  (양주동 梁柱東  Yang Ju-dong  1903. 8. 16 – 1977. 2. 4) 

 

I Am a Son of This Land  118

The Mountain Road  122

 

Yu, Czi Hwan  (유치환 柳致環 Yu Chi-hwan 1908. 8. 10 – 1967. 2. 13 )  

 

To a Bat  126

 

Yu, Do Sun (유도순  劉道順 Yu Do-sun  1904-1938)

 

Under the Same Light  128

 

Zang, Zŏng Sim  (장정심 張貞心 Jang Jeong-sim [female poet] 1898 – 1947) 

 

The Pure Eyes  130

 

Zo, Byŏg Am (조벽암 趙碧岩 Jo Byeok-am  1908 – 1985)

 

Nostalgia  132

 

Zo, Un   (조운 曺雲 Jo Un  1900. 7. 22 - ? in the North)

 

This Body  134

 

Zŏng, In Sŏb  (정인섭 鄭寅燮 Jeong In-seop  1905. 3. 31 – 1983. 9. 16) 

 

The Ravens and Science Hall  136

Mountain Climbing  148

The Canna  156

A Secret  158

 

Zŏng, Zi Yong (정지용 鄭芝溶, Jeong Ji-yong  1902. 6. 20 – 1950. 9. 25) 

 

The Immortal Bird  160

The Sea  162

 

Zu, Yo Han  (주요한  朱曜翰 Ju Yo-han  1900. 12. 5 – 1979. 11. 17) 

 

The Sound of the Rain  164

 

 

PART II

 

Bag, A Zi  (박아지 朴芽枝 Park A-ji  1905. – 1959  or  1907. - 1953 )

 

Autumn Night  168

 

Bag, Gwi Song  (박귀송 朴貴松 Park Gwi-song ???  )

 

After Departing  170

 

Bag, Hwa Sŏng  (박화성 朴花城 Park Hwa-seong [female poet] 1904 – 1988) 

 

A Young Butterfly  172

 

Bag, No Czun  (박노춘  朴魯春  Park No-chun 1912. 11. 12 – 1999)

 

The Sun Flower  174

 

Bag, Se Yŏng  (박세영 朴世永 Park Se-yeong  1902. 7. 7 – 1989. 2. 28  in the N North)

 

The Mountain Swallow  176

 

Bĕg, Gug Hi   (백국히 白菊喜 Paek Guk-hi  1915-1940)

 

Cosmos  182

 

Czoe, Nam Sŏn  (최남선 崔南善 Choi Nam-seon  1890. 4. 26 – 1957. 10. 1)

 

The Sea And The Children  184

 

Gim, Dal Zin  (김달진 金達鎭 Kim Dal-jin  1907. 2. 4 – 1989. 6. 5) 

 

Early Spring  190

 

Gim, Dĕ Bong  (김대봉 金大鳳 Kim Dae-bong  1908 – 1943) 

 

Indifference  192

 

Gim Gwang Gyun  (김광균 金光均 Kim Gwang-gyun  1914. 1. 19 – 1993. 11. 23)  

 

A Sketch  196

 

Gim, O Nam  (김오남 金午男 Kim O-nam [female poet]  1906. 4. 14 – 1996. 2. 29 ) 

 

Sunset  198

 

Gim,  Zin Se   (김진세  Kim Jin-se???

 

Laziness  200

 

Gim, Zo Gyu  (김조규 金朝奎 Kim Jo-gyu  1914. 1. 20 – 1990. 12. 3  in the North)

 

The Wall Picture Without Trees  202

 

Gim, Zong Han  (김종한 金鍾漢 Kim Jong-han  1914. 2. 28 – 1944. 9. 27)

 

A Sketch of an Old Well  204

 

Gwon, Han  (권한  ???

 

My Hope  206

 

Hong, No Zag  (홍노작  露雀 /· 홍사용 洪思容 Hong No-jak / Hong Sa-yong 1900. 5. 17 – 1947. 1. 7)

 

To The Flowing Water  208

 

Hwang, Sun Wŏn  (황순원 黃順元 Hwang Sun-won 1915. 3. 26 – 2000. 9. 14) 

 

The Night Train  210

 

Ii, Byŏng Gag  (이병각 李秉珏 Yi Byeong-gak 1910-1941)

 

To a Little Girl  214

 

Ii, Byŏng Gi  (이병기 李秉岐 Yi Byeong-gi  1891. 3. 5 – 1968. 11. 29)

 

Paulownia. 216

Spring  218

 

Ii, Czan  (이찬 李燦  Lee Chan/ originally 이무종 李務鍾 Yi Mu-jong 1910. 1. 15 – 1974. 1. 14 in the North)

 

Hope..220

 

Ii, Ge Won  (이게원 ???

 

The Funeral of the Sea  222

 

Ii, Hyŏb  (이협  ???

 

My Native Place  226

 

Ii, Si U  (이시우 李時雨 died 1908 Father of Yi Sang-hwa)

 

The Room  228

 

Ii, Ŭng Su (이응수  ???

 

The Lid of Forgetfulness  232

 

Ii, Yong Ag (이 용악 李庸岳 Yi Yong-ak 1914 -1971 in the North)

 

The Northland  236

 

Ii, Yug Sa  (이 육사 李陸史 Yi Yuk-sa 1904. 5. 18 - 1944. 1. 16 )

 

A Lake  238

 

Ii, Zŏng Gu  (이정 李廷龜 Yi Jeong-gu 1564-1635 ??)

 

Sound  240

 

Ma, Myŏng  (마명  ???

 

Outside My Window  244

 

Min, Byŏng Gyun  (민 병균 閔丙均 Min Byeong-gyun 1914 - ?? in the North)

 

To Heron  246         

 

Min, Te Gyu  (민대규  ??

 

The Yellow Sea  248

 

Namgung, Byŏg (남궁벽 南宮璧 Namgung Byeok  1895 - 1922)

 

Grass  252

 

O, Zang Hwan  (오 장환 吳章煥 O Jang-hwan 1918. 5. 15 - 1951 in the North)

 

The Funeral Procession  256

 

Son, Pung San  (손 풍산 孫楓山 Son Pung-san aka 손중행 孫重行 Son Jung-haeng 1907-1973)

 

Consolation  258

 

Sŏ, Zŏng Zu  (서 정주 徐廷柱 Seo Jeong-ju 1915. 5. 18 - 2000. 12. 24)

 

The Broad Light  262

 

Yang, Un Han  (양 운한 楊雲閒 Yang Un-han 1907.6.5 - 1977.2.15 in the North)

 

By the River  264

The Conch Shell  266

 

Yang, U Zŏng  (양 우정 梁又正 Yang U-jeong 1907. 11. 15 - 1975. 11. 1)

 

The Melody of the Season  268

 

Yo, Sang Hyŏn  (요상현  ???

 

The Forest  272

 

Yu, Czang Sŏn  (유 창선 劉昌宣 Yu Chang-seon  1905 - ??)

 

The Jewel-Seller's Cry  274

 

Yun, Gon Gang  (윤 곤강 尹崑崗 Yun Gon-gang 1911 - 1949/50)

 

The Ruined Garden  276

 

Yun, Tĕ Ung  (윤태웅  ???

 

A Tree  278

 

Yu, Wan Hŭi  (유 완희 柳完熙 Yu Wan-hui 1901. 11. 25 - 1964. 2. 17)

 

Sitting by the Riverside  280

 

Zang, Gi Ze  (장기제 張起悌 Jang Gi-je ???)

 

In the Ten Mile Plain of the North-Land  284

 

Zang, Man Yŏng (장 만영 張萬榮 Jang Man-yeong 1914. 1. 25 - 1975. 10. 8)

 

Moon, Grapes, and Leaves  286

 

Zang, Sŏ Ŏn  (장 서언 張瑞彦 Jang Seo-eon 1912 - 1979)


An Ancient Jar  288

 

Zo, Myong Hŭi  (조 명희 趙明熙 Jo Myeong-hui 1894. 8. 10 - 1938. 5. 11)

 

On the Lawn in Spring  290

 

Zo, Yŏng Czul  (조영철  ???

 

The Sea-Route  292

 

Zŏng, Hŭi Zun  (정희준 鄭熙俊  Jeong Hui-jun  1914. 5. 11 - ??) 

 

The Rainy Road  296

 

Zu, Su Wŏn  (주 수원 朱壽元 Ju Su-won 1910 - 2003)

 

Mother  298

 

 

PART III

 

Czoe, Gyong Sŏb  (최경섭 Choi Gyeong-seop ???

 

The Cotton-Flower  304

 

Gim, Byŏng Ho  (김병호 Kim Byeong-ho ???

 

Wanderlust  305

 

Gim, Hĕ Gang  (김 해강 金海剛 Kim Hae-gang 1903. 4. 16 - 1984.)

 

The Melody of the Dawn in the East  306

 

Gim, Sang Yeng  (김 상용 金尙鎔 Kim Sang-yong 1902. 9. 28 - 1951. 6. 2)

 

Shall We Keep Going on the Road!  309

 

Gim, Zong Han  (김 종한 金鍾漢 Kim Jong-han 1914. 2. 28 - 1944. 9. 27)

 

Stone  310

 

Ii, Gi Yŏl  (이기열  Yi Gi-yeol ???

 

Mother  311

 

Li, Go Ryo (이고료  ????

 

The Sea Breeze  312

 

Li, Gwi Zo  (이귀조  ???

 

The Mark  of my Destination  313

 

Ii, Hĕ Mun  (이 해문 李海文 Yi Hae-mun 1911- 1950 killed by the North)

 

Toward the Light  314

 

Ii, Hŭi Sung  (이희숭 ???

 

A Broken Whistle  315

 

Ii, Sang Hwa  (이 상화 李相和 Yi Sang-hwa 1901. 5. 22 - 1943. 4. 25

 

The Mind Awaiting a Storm  317

 

Nam, Sŏg Zong  (남석종 南夕鍾 Nam Seok-jong ???

 

The Chart  319

 

Song, Sun Il  (송순일 宋順鑑 Song Sun-il ???

 

The Office Room  321